Farm Implements

လယ္ယာသုံးကိရိယာမ်ား

ျမင္းက်ား® အဆင့္ျမင့္ေက်ာပုိးေဆးဖ်န္းပုံးမ်ား (Knap-sack Sprayers)

farm-implement1

 • ပုံးအျပင္ဘက္ပုိင္းကုိ လူ၏ေက်ာကုန္း ပုံသ႑ာန္အတုိင္း အံ၀င္ခြင္က် ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေဆးဖ်န္းသူအတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာ ႐ွိေစသည္။ ပလတ္စတစ္ ပုံေလာင္းနည္းစနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ပုံးတစ္ခုလုံးသည္ တစ္သားတည္းျဖစ္၍ အျပစ္အနာအဆာမ႐ွိ ၊ ယုိစိမ့္မႈမ႐ွိ။
 • ေလအုိးႏွင့္ ေလထုိးတံမွာ ပုံး၏ႏႈတ္ခမ္း ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်႐ွိသည္။ အဖုံးမွာခုိင္ခံ့ၿပီး ေလလုံသည္။
 • ေဆးဖ်န္းေခါင္း မ်ားစြာပါ၀င္၍ လုိအပ္ခ်က္အတုိင္း အသုံးျပဳရန္ ၊ ေကာင္းမြန္စြာ ပက္ဖ်န္း ႏုိင္ရန္တုိ႔အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆုံး ျဖစ္သည္။
 • ေဆးဖ်န္းပုံး ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အယ္လ္ကာလီ၊ အက္စစ္ဒဏ္ ႏွင့္ တုိက္စားမႈတုိ႔ကုိ ခံႏုိင္ရည္ ႐ွိေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေဆးဖ်န္းပုံးသည္ ေလလုံၿပီး တာ႐ွည္ အၾကမ္းခံပါသည္။

ျမင္းက်ား® HPGS – 1000 လက္တြန္းတုံကင္ေဆးဖ်န္းစက္ (High Power Garden Sprayer Machine)

farm-implement2

Tank Capacity 50 Litres
Fuel Tank Capacity 2.8 Litres
Machine Weight 18 Kg
Output 8 Litre/Min
Pressure 15-25 Kg/Cm2
 • ေဆးရည္ကုိ ေနရာအႏွံ႔ပက္ဖ်န္းေပးျခင္း၊ ေလဖိအားကုိအသုံးျပဳ၍ အရြက္မ်ားကုိ လန္ထြက္ ေစကာ အရြက္၏အေပၚဖက္ ၊ ေအာက္ဖက္ ႏွစ္ဖက္လုံးကုိ ႏွံ႔ေအာင္ ဖ်န္းပက္ေပးႏုိင္သည္။
 • အခ်ိန္တုိအတြင္း ဧရိယာမ်ားစြာကုိ ပက္ဖ်န္းႏုိင္သည္။
 • ျပင္းအားျမင့္ေသာေဆး ( Concentrated ) ကုိ ပမာဏအနည္းငယ္ ( Low Volume ) သာ အသုံးျပဳရသျဖင့္ ေဆးကုိ ေခၽြတာႏုိင္သည့္အျပင္ ေရကုိလည္း ေခၽြတာႏုိင္သည္။
  (ႏွစ္႐ွည္ပင္မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ျခံသီးႏွံမ်ား၊ ပန္းမန္ပင္မ်ား၊ ႏွံစားသီးႏွံမ်ား၊ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္မ်ား၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား စသည္ျဖင့္ သီးႏွံစုံ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။)

ျမင္းက်ား® HPPS-808 ေက်ာပုိးတုံကင္ေဆးဖ်န္းစက္ (High Power Knap-sack Sprayer)

farm-implement3

Tank Capacity 25 Litres
Fuel Tank Capacity 2.8 Litres
Machine Weight 12 Kg
Output 8 Litre/Min
Pressure 15-25 Kg/Cm2
 • ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ ပုံစံမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း၊
 • အသုံးျပဳရာတြင္ ေပါ့ပါးသြက္လက္၍ သက္ေတာင့္သက္သာ႐ွိျခင္း၊
 • ေလာင္စာဆီ အသုံးျပဳႏႈန္း သက္သာျခင္း၊
 • အခ်ိန္ကုန္သက္သာျခင္း ( တစ္ရက္လွ်င္ ၁၅ ဧကအထိ ၿပီးစီးႏုိင္သည္။)
  (ႏွံစားသီးႏွံမ်ား၊ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၊ ႏွစ္႐ွည္ပင္မ်ား၊ ဥယ်ာဥ္ျခံ
  သီးႏွံမ်ား၊ ပန္းမန္ပင္မ်ား စသည္ျဖင့္ သီးႏွံစုံအသုံးျပဳႏုိင္သည္။ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ားတြင္ သန္႔႐ွင္း
  ေရးႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။)

ျမင္းက်ား® GKMS-18-3 ေက်ာပုိးေလမႈတ္ေဆးဖ်န္းစက္ (Mist Blower/Sprayer)

farm-implement4

Tank Capacity 14 Litres
Fuel Tank Capacity 2.8 Litres
Machine Weight 10.5 Kg
Output 3.0 Kg/Min
 • ေလျပင္းျဖင့္ အမႈန္႔ကုိမႈတ္ျခင္း၊ အရည္ကုိမႈတ္ျခင္း နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳထားသည္။ စက္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ႐ွင္းလင္းလြယ္ကူသည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာတြင္ ေကာင္းစြာ အားကုိးျပဳႏုိင္သည့္အျပင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း မြမ္းမံရာတြင္လည္း လြယ္ကူသည္။
 • စက္အစိတ္အပုိင္းအခ်ိဳ႕ကုိ ေျပာင္းလဲ တပ္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ မတူညီေသာ အျခားလုပ္ငန္း တစ္ခုကုိ အလြယ္တကူ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သည္။
  • ေဆးရည္ မႈတ္ဖ်န္းျခင္း။
  • ေဆးမႈန္႔ မႈတ္ဖ်န္းျခင္း။
  • ႐ွည္လ်ားေသာ အေျမႇးပါးပုိက္ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ဧရိယာ အက်ယ္အ၀န္းကုိ ေဆးမႈန္႔ပက္ဖ်န္း ျခင္း၊ အခဲၾကဲျဖန္႔ျခင္း။ (ဥပမာ-ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ ဓာတုေဆးခဲ၊ စားက်က္ျမက္မ်ိဳးေစ့ၾကဲျဖန္႔ျခင္း)
  • အလြန္နည္းပါးသည့္ ေဆးရည္ပမာဏျဖင့္ ေဆးဖ်န္းေပးျခင္း။

ျမင္းက်ား® ဘက္စုံသုံးရိတ္ျဖတ္စက္ (Multi-Speed Harvester)

farm-implement5

 • ရိတ္သိမ္းရာတြင္ လြယ္ကူျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္သုိ႔ သယ္ယူရာတြင္ လြယ္ကူျခင္း။
 • စနစ္တက် စုပုံထားႏုိင္ျခင္း၊ စုိက္ခင္း႐ွင္းလင္း သန္႔႐ွင္းေစျခင္း။
 • ညီညာေသာေျမ၊ ေတာင္ကုန္း အနိမ့္အျမင့္မ်ား၊ သုံးနားေျမေဒါင့္ကြက္မ်ား၊ ရႊံ႕ေျမမ်ားတြင္လည္း ရိတ္သိမ္းႏုိင္ပါသည္။
 • စပါး၊ ဂ်ဳံ၊ ပဲမ်ိဳးစုံ ၊ ေျပာင္း ႏွင့္ သီးႏွံပင္စုိက္ခင္းမ်ားတြင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ဓားသြားမ်ား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ ရိတ္သိမ္းပါ။
 • စုိက္ခင္း၀န္းက်င္ ၊ စက္႐ုံ၀န္းက်င္ ၊ ကစားကြင္း ၊ အိမ္၀န္းက်င္႐ွိ ခ်ဳံပုတ္မ်ား၊ ေပါင္းပင္မ်ားကုိ ႐ွင္းလင္းႏုိင္ပါသည္။ က်ဴပင္၊ ကုိင္းပင္မ်ား ႐ွင္းလင္းႏုိင္သည္။
 • အလွစုိက္ပင္မ်ား ကုိင္းျဖတ္ျပဳျပင္ ပုံသြင္းရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။
 • လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈ လ်င္ျမန္ျခင္း၊ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္စြာ ရိတ္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ ရိတ္သိမ္းဧက ပုိမုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း။
 • အခ်ိန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးမႈ သက္သာျခင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္ ပုိမုိရ႐ွိေစျခင္း။
 • လုပ္သားအင္အား အခက္အခဲအား အခ်ိန္မီ ေျဖ႐ွင္းေပးႏုိင္ျခင္း။
 • တစ္ရက္လွ်င္ ၃ – ၅ ဧက ရိတ္သိမ္းႏုိင္သည္။

ျမင္းက်ား® GKMF 6GY25 ပုိးသတ္ေဆး/ မႈိသတ္ေဆးမႈတ္စက္ (Multi Purpose Fogger)

farm-implement6

Tank Capacity 4 Litres
Fuel Tank Capacity 1.2 Litres
Machine Weight 7 Kg
Output 20-30 Litres/Hour
Fuel Consumption 1.3 Litres/Hour

အက်ိဳးေက်းဇူး

 • အသုံးျပဳရာတြင္ ေပါ့ပါးသြက္လက္၍ သက္ေတာင့္သက္သာ႐ွိျခင္း။
 • ေလာင္စာဆီ အသုံးျပဳမႈ သက္သာျခင္း၊ စက္ႏႈိးရ လြယ္ျခင္း။
 • တစ္လလွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔သာ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အလြယ္တကူ ႏွိမ္နင္းႏုိင္ျခင္း။

သတိျပဳရန္

 • ေဆးထည့္ရာတြင္ ဒီဇယ္ဆီကုိ ပထမထည့္ၿပီးမွ ပုိးသတ္ေဆး ထည့္ရပါမည္။
 • စက္ကုိ အသုံးျပဳၿပီးတုိင္း ေဆးထည့္ေသာ တုိင္ကီကုိ ဓာတ္ဆီအနည္းငယ္ျဖင့္ ေဆးေၾကာ ရမည္။
 • ဓာတ္ဆီျဖည့္ျခင္း၊ ဆီခ်ဴျခင္း၊ ေလခ်ဴျခင္းမ်ားကုိ စက္မႏႈိးမီ ျပဳလုပ္ရမည္။

ျမင္းက်ား®GKMF – OR – FO1 ပုိးသတ္ေဆး/မႈိသတ္ေဆးမႈတ္စက္ (Multi Purpose Fogger)

farm-implement7

Tank Capacity 2 Litres
Machine Weight 1.8 Kg
Output 1 Litres/Hour
 • အသုံးျပဳရာတြင္ ေပါ့ပါးသြက္လက္၍ သက္ေတာင့္သက္သာ ႐ွိျခင္း။
 • အိမ္ယာမ်ား၊ ကုိယ္ပုိင္ျခံ၀င္းအတြင္း လြယ္ကူစြာသုံးႏုိင္ျခင္း။
 • ပတ္၀န္းက်င္ လူထုက်န္းမာေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ ျခင္ ၊ ယင္ အစ႐ွိသည့္ အင္းဆက္ပုိးမ်ားကုိ အဆိပ္ေငြ႔ မႈိင္းတုိက္ျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

ျမင္းက်ား® လက္တြန္းထြန္စက္မ်ား (Power Tillers)

Model : 1QSD91300R

farm-implement8

Engine Type KAMA 186F Electrical Start ( Battery : 12V, 36 Ah)
Fuel Diesel
Fuel Tank Capacity 5.5 Litres
Furrow Breadth(mm) 1350
Tine Rotate Diameter(mm) 100-250

Model : 1QSD61050R

farm-implement9

Engine Type KAMA 178F Electrical Start(Battery:12V,36Ah)
Fuel tank capacity(L) 3.5
Furrow breadth(mm) 1050
Tine rotate diameter(mm) 350

Model : TL80A

farm-implement10

Engine Type Loncin G200F ( Battery : 12 V, 36 Ah)
Fuel Gasoline
Fuel Tank Capacity 3.6 Litres
Furrow Breadth(mm) 830
Tine Rotate Diameter(mm) 315
Working Depth (mm) 150-180

Model : TL52A1

farm-implement11

Engine Type Loncin 1PG5FA
Fuel Gasoline
Fuel Tank Capacity 1.2 Litres
Furrow Breadth(mm) 580
Tine Rotate Diameter(mm) 315
Working Depth (mm) 150-180

အသုံးျပဳပုံ

 • သဲဆန္ေသာ ေျမ ၊ သဲႏုန္းေျမမ်ားတြင္ သီးႏွံစုိက္ပ်ိဳးရန္ ထြန္ယက္ရာ၌ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။
 • ေကာ္ဖီ ၊ ရာဘာ ၊ သရက္စသည့္ ႏွစ္႐ွည္ပင္မ်ားအၾကား ေပါင္းျမက္ႏွိမ္နင္း ႐ွင္းလင္းရာတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

အက်ိဳး႐ွိပံု

 • စက္သုံးဆီ အလြန္သက္သာသည္။
 • အခ်ိန္တုိအတြင္း စုိက္ပ်ိဳးေျမကုိ ထြန္ယက္ႏုိင္သည္။
 • ကုိင္တြယ္ ၊ ထိန္းသိမ္းရာတြင္ လြယ္ကူသည္။

ျမင္းက်ား® Q200-D3C ေရစုပ္စက္ ( Pump with Engine )

farm-implement12

အသုံးျပဳပုံ

 • ၾကက္သြန္နီ ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၊ ဖရဲ ၊ ဂႏၶမာ ၊ ႏွင္းဆီ ၊ ခရမ္းခ်ဥ္ စသည့္ ၀င္ေငြရသီးႏွံ စုိက္ခင္း မ်ား၊ ႏွမ္း၊ ေျမပဲ ၊ ပဲတီစိမ္း စသည့္ မုိးႀကိဳသီးႏွံ စုိက္ခင္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။

အက်ိဳး႐ွိပံု

 • အခ်ိန္တုိတုိအတြင္း ေရအေလအလြင့္ နည္းစြာျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံံ႔ညီညာစြာ ေရဖ်န္းေပးႏုိင္သည္။
 • အခ်ိန္ ၊ စက္သုံးဆီ ၊ လုပ္သားအင္အား သက္သာေစသည္။
 • ပုိးသတ္ေဆး ၊ ေရာဂါသတ္ေဆး ၊ အားေဆးမ်ား ပက္ဖ်န္းရန္အတြက္ သုံးႏုိင္သည္။
 • မုိးတုရြာသကဲ့သုိ႔ ပက္ဖ်န္းသျဖင့္ သီးႏွံပင္ကုိ ထိခုိက္ျခင္း လုံး၀မ႐ွိပါ။
 • တပ္ဆင္ျခင္း၊ ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း တုိ႔ကုိ လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။